ПРОФЕСИЯТА – ИСТОРИЯ И НОРМАТИВНА УРЕДБА 

Историята на професията възниква още от древността. Освен за близките си роднини изпаднали в неравностойно положение, поради заболявания свързани със старостта историята дава сведения за подобна дейност спрямо благородници и знатни лица.

В ерата на демокрацията началото поставя Европейската социална хартаТя описва какви са правата на възрастните хора, както и мерките необходими за тяхната защита.

Член 23. Право на възрастните на социална закрила

С цел да се осигури ефективното упражняване на правото на възрастните хора на социална закрила, договарящите се страни се задължават да приемат или насърчават, пряко или в сътрудничество с обществени или частни организации, подходя щи мерки, предназначени в частност:

  1. Да дадат на възрастните хора възможността колкото може по-дълго да останат пълноценни членове на обществото;

  2. Да дадат на възрастните хора възможността свободно да избират своя начин на живот и да водят независимо съществуване в обичайната им среда, докато искат и могат.

  • Виенски план за действие по проблемите на стареенето в света

Одобрен е от Генералната асамблея на ООН през 1982 г. В него са изведени основните принципи за отношение към старите хора и конкретни препоръки към държавите. Препоръките са в следните области: здравеопазване и хранене, защита на старите хора като потребители, жилище и обкръжаваща среда, семейство, социално осигуряване, обезпечаване на доходи и заетост и образование. Документът се основава на разбирането, че „уважението към старите хора и грижата за тях, което винаги и на всякъде се явява един от малкото неизменни фактори на човешката цивилизация, обуславя оцеляването и прогреса на човечеството. “

Историята на професията е малко известна в обществото, но е от съществено значение за бъдещето и.

помощница

Comments are closed.